Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://gabag.pl przez GABAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. gen. Sikorskiego 20, NIP 754 308 51 68, REGON 161 607 289.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – GABAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. gen. Sikorskiego 20, NIP 754 308 51 68, REGON 161 607 289.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://gabag.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.
§2
DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zapisu na listę osób zainteresowanych kursem lub formularz zamówienia kursu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na listę osób zainteresowanych kursem przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o kursie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na listę.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228 PLN w pełni wpłacony – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona.

 10. Podmioty, o których mowa w ust. 9 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach.
§3
PLIKI COOKIES
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§4
INNE TECHNOLOGIE
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5
LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Każdego Użytkownika Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Użytkownik nie zgadzający się z obowiązującą Polityką Prywatności proszony jest o nie odwiedzanie Strony, nie prenumerowanie biuletynów należących do Administratora oraz o nie nabywanie produktów i usług oferowanych przez Administratora.